Desatero správného učitele

Iniciativa Učitelská platforma společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími organizacemi (mj. také s Českou radou dětí a mládeže) představila nové desatero správného učitele. Měl by fungovat jako etický kodex profesionálního chování pedagogů ve 21. století.

Pro nás v Radě dětí a mládeže hlavního města Prahy je důležitý především desátý bod, který se týká volnočasových aktivit. Učitelé by podle něj měli propojovat znalosti a dovednosti z volnočasových aktivit dětí a mládeže se vzděláváním ve škole. 

A jak přesně zní celé desatero?

1️⃣ UČITEL VYTVÁŘÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE KAŽDÉ DÍTĚ CÍTÍ BEZPEČNĚ.

Dítě se cítí ve školním prostředí jistě a nebojí se vyjádřit. Učitel dává žákovi možnost prožívat školní prostředí jako dobré a spravedlivé.

2️⃣ UČITEL PŘIJÍMÁ SPOLUODPOVĚDNOST ZA SEBE A SVĚT, V NĚMŽ ŽIJE, A VEDE K TOMU I SVÉ ŽÁKY.

Žáci a učitelé mají možnost zažít, co to znamená být aktivním občanem odpovědným za prostředí, jehož jsou spolutvůrci. Učitel i žák tak podporují demokratickou kulturu ve škole.

3️⃣ UČITEL UZNÁVÁ SVÉ KOLEGY A JEJICH PROFESNÍ SEBEPOJETÍ. SVOJI VÝUKU PRŮBĚŽNĚ PODROBUJE REFLEXI A SDÍLÍ ZKUŠENOSTI S OSTATNÍMI KOLEGY.

Učitel se nechává inspirovat činností svých kolegů a pomáhá jim ve všech fázích profesního rozvoje.

4️⃣ UČITEL RESPEKTUJE PRÁVA RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA, VNÍMÁ JE JAKO PARTNERY A NASLOUCHÁ JIM.

Učitel si umí nastavit hranice profesní autonomie a zdůvodnit svá rozhodnutí sobě, žákům i rodičům. S ohledem na soukromí a bezpečí žáka zachází eticky s údaji o něm i jeho rodině.

5️⃣ UČITEL JE VNÍMAVÝ KE KULTURNÍM A SOCIÁLNÍM ROZDÍLŮM SPOLEČENSTVÍ, V NĚMŽ PŮSOBÍ.

Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, sexuální identity a orientace.

6️⃣ UČITEL KONTINUÁLNĚ USILUJE O ROZVOJ SVÉ PROFESNÍ ODBORNOSTI V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍMI VĚDECKÝMI POZNATKY.

Učitel vědomě vytváří prostor pro zlepšení své vlastní práce a sebe sama. K tomu využívá kvalitní informační zdroje a kriticky přemýšlí o jejich relevanci.

7️⃣ UČITEL PŘIPRAVUJE DĚTI NA ŽIVOT VE STÁLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ A SOUSTAVNĚ ZVYŠUJE JEJICH DIGITÁLNÍ KOMPETENCE.

Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí, jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v online světě.

8️⃣ UČITEL PRACUJE UDRŽITELNĚ, A TO S OHLEDEM NA SVÉ VLASTNÍ SÍLY I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby.

9️⃣ UČITEL NEZNEUŽÍVÁ SVÉHO POSTAVENÍ A NEVYSTUPUJE VŮČI ŽÁKŮM Z POZICE MOCI.

Učitel se všemi účastníky vzdělávacího procesu jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných. Je si vědom, že jakékoliv sexuální či erotické vztahy mezi učiteli a žáky jsou nepřípustné.

UČITEL PROPOJUJE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE S VOLNOČASOVÝMI ZÁJMY ŽÁKA.

Učitel aktivně hledá příležitosti, jak využít znalostí a dovedností, jež žáci získali při mimoškolních aktivitách. Vhodně na ně ve výuce navazuje a zamýšlí se, jak je zužitkovat pro naplnění vzdělávacích cílů.

ℹ️ Více informací najdete na webu https://ucitelskykodex.cz/