Můj nápad – grant na využití volného času neformálních skupin mladých

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje Celoměstský program podpory projektů netradičních forem využití volného času mládeže v hl. m. Praze v roce 2014 Můj nápad, určený pro neformální skupiny mládeže.

Cílem programu je umožnit neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt realizovaný ve volném čase – netradičně pojaté sportovní nebo kulturní aktivity jak na lokální, tak celoměstské úrovni, bez formální vazby na existující sktrukturu organizací.

Jedná se o projekty, které mladí lidé ve věku 15 – 26 let sami iniciují, vytvoří a zrealizují.

Realizační tým neformální skupiny mládeže musí být složen minimálně ze 4 osob s bydlištěm v hl. m. Praze. Neformální skupinu mládeže zastupuje zletilá fyzická osoba nebo zákonný zástupce.

Vybrané projekty budou podpořeny ve výši 4 000 – 30 000 Kč.

V případě poskytnutí finanční podpory hl. m. Prahy bude se zástupcem skupiny uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace.
Z poskytnuté dotace mohou být hrazeny náklady přímo spojené se zabezpečením akcí a programů, které budou realizovány v listopadu a prosinci 2014.

Termín úzávěrky pro podání žádostí (projektů) je 10. 9. 2014

Pro více informací se podívejte na internetových stránkách hl. m. Prahy:
www.praha.eu/mujnapad