Začtěte se do Zprávy o dobrovolnictví na území hl. m. Prahy za rok 2023. Souhrnného materiálu, kterého máme tu čest být spoluautory.

Každý dvacátý Pražan má v současné době osobní zkušenost s dobrovolnictvím. Ochotu zapojit se do dobrovolnické činnosti má až 14 % celkové populace. V případě, že by měli dobrovolníci v Praze vhodné podmínky, mohl by se jejich počet až ztrojnásobit. O těchto, ale mnohých dalších statistických údajích pojednává Zpráva o dobrovolnictví na území hl. m. Prahy za rok 2023, kterou jsme v rámci RDMP zkompletovali a nyní je veřejně dostupná.

Údaje uváděné ve Zprávě se opírají o data ze šetření Ministerstva vnitra ČR provedeného na vzorku 3 320 osob. Dále také o výsledky našeho šetření v rámci 68 členských organizací a Regionálního dobrovolnického centra hl. m. Prahy od 45 organizací. Obsahem Zprávy jsou také příklady dobré praxe Skautského institutu.

Aktivity v enviromentální oblasti, dárcovství krve a krevní plazmy, činnost dobrovolných hasičů, práce s dětmi a mládeží ve volném čase či podpora seniorů. To jsou oblasti, které dle Zprávy dobrovolníci obecně nejvíce vyhledávají.

Praha se ocitá na 6. místě ze  14. co se týče povědomí o dobrovolnictví v rámci krajů ČR. Současně se o možnosti zapojení do nejrůznějších oblastí jako dobrovolník dozvídá de facto polovina dotázaných od rodiny, přátel a známých. Je zde tedy vysoký potenciál v efektivitě a zacílení komunikace ze strany institucí nabízejících dobrovolnickou činnost, ale také v jejich podpoře. 

Zprávu jsme sdíleli s Výborem pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy, který k dokumentu přijal doprovodné usnesení pověřující zmocněnce pro dobrovolnictví Pavla Mareše, aby naše doporučení sdílel s gesčními radními.

Dobrovolnická práce stojí na aktivitě tisíců ochotných lidí, kteří se zapojují do veřejně prospěšných aktivit bez nároku na honorář. O jejich práci často nemáme ucelené informace a výsledky jejich činnosti jsou pro nás často neuchopitelné. Proto jsme společně s dalšími nestátními organizacemi připravili tuto Zprávu, která mapuje rozsah dobrovolnické práce v Praze a přináší doporučení, jak těmto dobrovolníkům a dobrovolnickým organizacím pomoci v jejich práci a podpořit jejich další rozvoj,“ říká Jakub Fraj, předseda Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy. 

“Tato Zpráva má vzbudit a prohloubit zájem o dobrovolnictví a jeho podporu u politické reprezentace hlavního města i u všech dalších důležitých aktérů. Zainteresované veřejnosti je předložen výkaz práce dobrovolníku a dobrovolnicky zaměřených organizací. Věřte mi, že pokud si následující text přečtete, bude na vás dobrovolnictví působit úplně jinak, než když se dozvíte něco o dílčí aktivitě té či oné organizace. Přeji všem, kdo se v Praze nasazují v dobrovolnickém díle, aby jejich aktivity byly oceňovány, ne přehlíženy, nebo dokonce haněny. Dělejme pro jejich lepší ocenění vše, co je v našich silách,” uvádí ve Zprávě Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy a zmocněnec pro oblast dobrovolnictví.

Ve svém závěru Zpráva shrnuje dvě hlavní doporučení pro další podporu dobrovolnictví v Praze: 

  • Vytvoření koncepce podpory a rozvoje dobrovolnictví, která́ by cílila na posílení dobrovolnických organizací a informovanost veřejnosti, ať ve vztahu k neorganizovanému dobrovolnictví, akreditovaného dobrovolnictví nebo střešním organizacím. 
  • Nastavení koncepčně pojaté finanční podpory dobrovolnictví napříč tématy činnosti zahrnující i víceleté financování dobrovolnických center. 

Samotnou zprávu najdete ZDE.