Pozor! Hlášení táborů nezapomeňte na všechny subjekty státní a veřejné správy.

Letní prázdniny jsou za rohem a tudíž se nám krátí termíny pro ohlášení táborů na krajské hygienické stanice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Magistrát hlavního města Prahy v případě, že využíváte dotaci na tábory. Níže v článku Vám připomeneme základní informace s termíny a odkazy, jakým způsobem můžete splnit ohlašovací povinnost vůči státní a veřejné správě.

Krajská hygienická stanice
Nově je možné na krajskou hygienickou stanici ohlášení odeslat elektronicky prostřednictvím jejich nového systému. Článek s podrobným popisem naleznete zde. Pro přihlášení do systému můžete využít datovou schránku spolku.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději 1 měsíc před začátkem konání.
Na co si dát pozor: Nezapomeňte na zajištění pitné vody (test vody mladší 3 měsíce) a kontakt na odpovědnou osobu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V případě, že využíváte dotaci na realizaci táborů, tak je nutné o termínu a místě konání informovat i MŠMT. K tomu můžete využít e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz. Seznam všech Vámi pořádaných akcí uveďte v excelovské tabulce zpracované od ministerstva.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději do 17.6.2024.
Na co si dát pozor: Využijte předepsaný vzor dokumentu.

Magistrát hlavního města Prahy
Podmínka vzniká při podpisu smlouvy případě získání podpory v Opatření IIa nebo IIb v rámci dotace Magistrátu HMP na podporu táborů. Povinnost je nutné splnit prostřednictvím elektronického formuláře (ZFO). Hlášení se vztahuje na podrobnosti o konání všech dotovaných akcí v průběhu letních prázdnin. Veškeré informace naleznete zde.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději do 15.6.2024.
Na co si dát pozor: Využijte předepsaný vzor elektronického formuláře.

Novinka v ohlašování táborů hygieně v roce 2024

Jednou ze zásadních novinek je digitalizace při nahlášení zotavovací akce (tábora)

Prostřednictvím webu pro ohlášení akce dětské rekreace na krajskou hygienickou stanici je k přihlášení možné využít datovou schránku Vaší organizace. Prostředí nabízí historii hlášenek dle Vámi uvedených názvů akcí nebo sledování stavu Vašeho ohlášení a postup zpracování ze strany hygienického pracoviště Ministerstva zdravotnictví.

Pro subjekty, které nemají právní subjektivitu, je možné využít formulář, který nabízí například Česká rada dětí a mládeže v obdobném článku na webu zde.

Elektronický způsob ohlášení zotavovacích akcí je příležitostí pro usnadnění práce všech aktérů. Například z hlediska informování jednotek IZS je konání takových akcí v daném regionu přehlednější. Celkově se jedná o jednodušší sběr informací pro státní správu.

Pravidla nahlášení tábora

Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) jeden měsíc před jejím zahájením (§ 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění).

Základní údaje – v souhrnném popisu akce je důležité sdělení o termínu akce, počtu dětí, počtu dalších účastníků, údaje o odpovědné osobě pro případný kontakt na místě.

Místo realizace tábora – můžete vybrat buď z dříve nahlášených táborů všemi pořadateli, či vytvořit nové tábořiště.

Pitná voda – variant k výběru je zde hned několik – veřejný vodovod, studna označená jako zdroj pitné vody, jiný zdroj vody, či jiné. V případě vlastního vodního zdroje nezapomeňte zajistit rozbor vody se stářím kratším než 3 měsíce.

Stravování – nabízí seznam možností – stravování v provozovnách stravovacích služeb, dovoz stravy z takových provozoven, vlastní vaření v táborové kuchyni, či jiné.

Foto: Jakub Sotl

Středoevropské skautské jamboree (CEJ) 2022 se vrací po 25 letech do Prahy

Středoevropské skautské jamboree se v po 25 letech vrátí do Prahy. Víc než dva tisíce skautů a skautek budou počátkem srpna příštího roku stanovat deset dní na Výstavišti Praha.
22. září 2021 se uskutečnilo slavnostní podepsání memoranda o spolupráci při přípravě Central European Jamboree 2022, které podepsal Zdeněk Hřib – primátor Prahy a starosta Junák – český skaut Josef Výprachtický.
Mezi hlavní cíle jamboree patří hlavně rozvoj mladých lidí, a to například zajištěním kvalitního programu, možností poznat našeho města, komunikací v cizím jazyce, dále využití mezinárodního rozměru akce jako je poznání jiných kultur a jamboree chce také vyzdvihnout téma udržitelnosti.
První setkání skautů a skautek ze střední Evropy se v Praze uskutečnilo už v roce 1931 na stejném místě jako dnes. Kvůli společenské situaci způsobenou druhou světovou válkou a nástupem komunistického režimu, který skautské hnutí potlačil, nemohly být akce pořádány. Další jamboree se proto pak uskutečnilo až v roce 1997 u koupaliště Džbán.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s huculskými koňmi

Huculští koníci jsou skromní, vytrvalí a přátelští...
Huculští koníci jsou skromní, vytrvalí a přátelští…

Příměstský tábor organizuje Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, pro děti ve věku 7 – 15 let (1.-9. třída ZŠ).

 

Adresa místa konání:

Na Zmrzlíku 34, 155 00 Praha 5

16. – 20. srpna 2021 – hl. vedoucí Michala K. Rocmanová – Tábor již proběhl!  

2. – 6. srpna 2021 – hl. vedoucí Charlotta Kurcová – Tábor již proběhl! Continued

Příměstské tábory – jak a kde vybírat

Klasický nebo příměstský tábor? Oba typy mají v letním programu dětí své místo. Na rozdíl od klasického pobytového dětského tábora mají ty příměstské řadu specifik – týká se to organizace tábora i nároků rodičů a dětí. Příměstský tábor je celodenní program pro děti v době, kdy jsou rodiče v práci a děti mají prázdniny – dítě se na celý den zabaví a večer je s rodiči a přespává doma. Continued

Výzva MŠMT: Letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou dotační výzvu s názvem „Letní kempy 2021“.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, má pomoci napravit následky pandemie COVID 19.

Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1. 7. – 31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v pěti po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou.
Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (1.–9. třída ZŠ).

Účelem výzvy jsou tyto body:

• podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci; • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;
• obnovit pracovní a studijní návyky dětí;
• podpořit zájem dětí o vzdělávání;
• podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;
• podpořit návyky zdravého životního stylu;
• podpořit pohybové aktivity dětí.
Domníváme se, že většina aktivit, které probíhají v našich organizacích, přesně splňuje účel vyhlášené výzvy.
Za realizaci jednoho letního kempu (5 dnů aktivit pro 15 dětí) je realizátorovi poskytnuta dotace ve výši 45 000 Kč. MŠMT na výzvu alokovalo 100 mil. Kč. O dotaci je možné požádat v období 6. 4. – 30. 4. 2021, hodnotí se pouze splnění formálních požadavků a v případě větší poptávky, než je alokace výzvy, bude rozhodovat čas podání žádosti. Neváhejte proto s podáním Vašich žádostí.

Více informací o výzvě Letní kempy 2021 naleznete na webu MŠMT:
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

Obrátili jsme se rovněž na MŠMT s dotazy k vyhlášené výzvě, které jsme obdrželi od organizací. Níže zasíláme další informace k vyhlášené výzvě:

• Stravu během letních kempů je možné hradit pouze dětským účastníkům, vedoucí (lektoři) i dobrovolníci připravující program si musí hradit stravu z jiných zdrojů.
• V případě, že bude letní kemp realizován jako pobytová akce, je možné hradit z paušálu 45 000 Kč i ubytování.
• V případě administrativních pracovníků je stanoven limit odměny 10 tis. Kč/měsíc, počet administrativních pracovníků však není omezen. Náklady na administrativní pracovníky jsou již kalkulované v paušálu 45 000 Kč. Na administrativu se extra nežádá.
• Pokud žadatel nezrealizuje požadovaný počet letních kempů, které uváděl v žádosti o dotaci, vrátí pak za každý nezrealizovaný kemp částku 45 000 Kč.
• Jediný limit je tak realizace min. čtyř letních kempů.
• U organizací s pobočnými spolky o dotaci žádá mateřská organizace. Dotaci následně může postoupit svým pobočným spolkům, které letní kempy budou realizovat.
• Vedoucím (lektorům) je možné uhradit nejen 40 hodin práce s dětmi na letních kempech, ale rovněž náklady na přípravu programu.
• Na letních kempech je nezbytné dodržet limit 15 dětí po celou dobu kempu. Vhodné je přihlásit na akci více dětí, a vytvořit si tak rezervu v případě nemoci apod.
• Pozor! Výzva není určena pro děti navštěvující poslední rok MŠ.

V případě dalších dotazů k výzvě Letní kempy 2021 nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu sekretariat@crdm.cz.

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy